AMHRC and Macedonian community delegation meets with Australian Minister for Foreign Affairs and Opposition MP


Sydney, 5 July 2013

Today, a Macedonian community delegation* led by the Australian Macedonian Human Rights Committee and the Macedonian community of Wollongong met with the Australian Minister for Foreign Affairs, Senator the Hon. Bob Carr. The meeting was organised as part of ongoing consultations between the Macedonian community and the Federal Government. A range of important issues of concern were discussed, including possible Australian government recognition of the Republic of Macedonia under its official and democratically chosen name.


This is the second meeting in less than a year between an AMHRC and Macedonian community of Wollongong led delegation and Senator Carr. On 16 November 2012, the Minister visited the Macedonian Orthodox Community of Wollongong St Dimitrija Solunski. During his address to the gathering at Wollongong Senator Carr described the case for the recognition of Macedonia’s official name, presented by the AMHRC, as powerful and persuasive”. The Minister added, "We hear you, we understand the arguments, and we'll get there."

In a separate meeting also held today, the AMHRC-led delegation also met with Luke Simpkins MP, from the opposition Liberal Party. The delegation thanked Mr Simpkins, the Vice-Chairperson of the Australia-Macedonia Parliamentary Friendship Group for his continued support of the Macedonian community and for his repeated and open call for Australia to recognise the Republic of Macedonia under its official name.

The AMHRC continues to encourage Australian-Macedonians to contact their local federal MPs and ask them to support a change in Australian government policy, based on the following principles:

  • The official name of Macedonia, which has been democratically chosen by the people of the country and is enshrined in the country’s constitution, is the Republic of Macedonia. The freely chosen name is consistent with the right to self-determination; a fundamental aspect of international law.
  • Since 1994, when Australia first considered its approach to the Republic of Macedonia, there were only a handful of states which recognised the independence of the Republic of Macedonia, even fewer which recognised its official name. However, since then, in the following 18 years, the Republic of Macedonia has entered into diplomatic relations with about 160 states and over 130 of these states (i.e. 80%), do so under its official name the “Republic of Macedonia.”
  • All of Australia’s major allies (including the United States, Canada, the UK and India) have recognised the Republic of Macedonia under that name in bilateral relations. There is no reason why Australia could not follow this trend.
  • Future Australian recognition of the Republic of Macedonia would have NOTHING to do with the current UN discussions between the Republic of Macedonia and Greece. The UN process is an entirely separate matter and Australia is not bound by any UN terminology or process. There is nothing in UNSC Resolution 817 or indeed in any other UN resolution or document that prevents states from recognising the Republic of Macedonia under its official name. UNSC Resolution 817 does not bind other parties or indeed member states in their dealings with the Republic of Macedonia.
The AMHRC will continue to lobby the Australian government for a change in policy and further meetings with government ministers are expected in the near future.

* Тhe delegation represented the following Macedonian community organisations: The Association of Macedonian Communities in Australia Inc; The Macedonian Community of WA Inc, The Macedonian Community of Adelaide & South Australia Inc; The Macedonian Orthodox Community of Melbourne & Victoria Inc; The Macedonian Orthodox Community of Geelong Inc; The Macedonian Orthodox Community of St Mary, St Albans, Victoria, The Macedonian Orthodox Community of Sts Kiril & Metodi, Roseberry; The Macedonian Orthodox Community of St Nikola, Cabramatta; The Macedonian Orthodox Community of St Petka, Rockdale, Sydney; The Macedonian Orthodox Community of Wollongong, St Dimitrija Solunski; The Macedonian Orthodox Community of Queanbeyan, St Ilija; The Macedonian Orthodox Community of Canberra, St Kliment; The Macedonian Orthodox Community of Newcastle, St Mary; The Macedonian Orthodox Community of Brisbane Inc., St Mary.


*** PHOTO CAPTION ABOVE: (Left to Right) Stephen Jones MP, Ljupco Stefanovski, Dr. Vasko Nastevski, Foreign Minister Bob Carr and Fote Lozenkovski.

*** MEDIA: Click here to download a high resolution file of the above image (JPEG - 1.5 MB)


АМКЧП се сретна со Австралискиот Министер за надворешни работи

Сиднеј, 5 јули 2013 г.

Денес, делегација на македонската заедница предводена од Австралиско-македонскиот комитет за човекови права и македонската заедница од Волонгонг се сретнаа со австралискиот министер за надворешни работи, Сенаторот Боб Кар. Средбата беше договорена како дел од редовните консултации помеѓу македонската заедница и федералната влада. На средбата беше дискутирано за низа важни прашања, влучувајќи го и прашањето за можното признавање од страна на Австралија на Република Македонија под нејзиното официјално и демократски избрано име.

Оваа е втората средба помеѓу делегација предводена од Австралиско-македонскиот комитет за човекови права и македонската заедница од Волонгонг и Сенаторот Кар. На 16-ти ноември 2012 г., министерот  ја посети Македонската православна заедница од Волонгонг „Свети Димитрија Солунски“. За време на своето обраќање пред присутните во Волонгонг Сенаторот Кар ги опиша аргументите презентирани од страна на Австралиско-македонскиот комитет за човекови права за признавање на официјалното име на Република Македонија како „силни и убедливи“. Министерот гo додаде и следното, „Ве слушаме, ги разбираме аргументите, и ќе стигнеме до целта“.

На посебен состанок, делегацијата на македонската заедница предводена од Австралиско-македонскиот комитет за човекови се сретна и со г-динот Лук Симпкинс, федерален пратеник од опозициската Либерална партија. Делегацијата му се заблагодари на г-динот Симкинс (исто така заменик преседавач на Парламентарната група за пријателство помеѓу Австралија и Република Македонија) за неговата поддршка на македонската заедница и воедно за неговиот отворен повик Австралија да ја признае Република Македонија под нејзиното официјалнтото име.

Австралиско-македонскиот комитет за човекови права продолжува да ги охрабрува австралиските Македонци да стапат во контакт со нивните локални федерални пратеници и да ги замолат да поддржат промена на политиката на австралиската влада, заснована на следните принципи:

  • Официјалното име на Македонија, кое што народот демократски го избрал и кое што е вградено во уставот на земјата е „Република Македонија.“ Ова име кое што е слободно избрано е во согласност со правото на самоопределување кое представува основно начело на меѓународното право.
  • Од 1994 г. наваму, кога Австралија за прв пат го разгледуваше својот пристап кон Република Македонија, само мал број држави ја признаваа независноста на Република Македонија и уште помал број го признаваа нејзиното официјално име. Меѓутоа, оттогаш, во наредните 18 години, Република Македонија воспоставила дипломатски односи со околу 160 држави и повеќе од 130 од овие држави (односно 80%) воспоставиле дипломатски односи со неа користејки го официјалното име Република Македонија.
  • Сите главни сојузници на Австралија (вклучувајќи ги и САД, Канада, Обединетото Кралство и Индија) ја имаат признаено Република Македонија под тоа име на билатерално ниво. Нема причина зошто Австралија не би можела да ја следи оваа практика.
  • Евентуалното австралиско признавање на Република Македонија е прашање кое што нема НИКАКВА врска со  тековните разговори што се водат во Обединетите нации  (ОН) помеѓу Република Македонија и Грција. Постапката во ОН е сосема одвојено прашање и Австралија не е обврзана од било која терминологија и процес што се одвива во таа организација. Нема ништо во Резолуцијата бр. 817 на Советот за безбедност на ОН што ги спречува државите да ја признаат Република Македонија под нејзиното официално име. Резолуцијата бр. 817 на Советот за безбедност на ОН не ги обврзува другите странки или дури земјите-членки во однос на тоа како ќе се однесуваат спрема Република Македонија.

Австралиско-македонскиот комитет за човекови права ќе продолжи да ја лобира австралиската влада да ја промени нејзината политика по ова прашање и се очекува дека ќе има други средби со владини министри во најблиска инднина.


 
* Делегацијата ги претставуваше следните македонски организации: The Association of Macedonian Communities in Australia Inc; The Macedonian Community of WA Inc, The Macedonian Community of Adelaide & South Australia Inc; The Macedonian Orthodox Community of Melbourne & Victoria Inc; The Macedonian Orthodox Community of Geelong Inc; The Macedonian Orthodox Community of St Mary, St Albans, Victoria, The Macedonian Orthodox Community of Sts Kiril & Metodi, Roseberry; The Macedonian Orthodox Community of St Nikola, Cabramatta; The Macedonian Orthodox Community of St Petka, Rockdale, Sydney; The Macedonian Orthodox Community of Wollongong, St Dimitrija Solunski; The Macedonian Orthodox Community of Queanbeyan, St Ilija; The Macedonian Orthodox Community of Canberra, St Kliment; The Macedonian Orthodox Community of Newcastle, St Mary; The Macedonian Orthodox Community of Brisbane Inc., St Mary.


*** PHOTO CAPTION ABOVE: (Left to Right) Stephen Jones MP, Ljupco Stefanovski, Dr. Vasko Nastevski, Foreign Minister Bob Carr and Fote Lozenkovski.

*** MEDIA: Click here to download a high resolution file of the above image (JPEG - 1.5 MB)

 ARCHIVE